Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на посаду керівника  закладу загальної середньої  освіти 

Коломийської районної ради Івано-Франківської області

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Коломийської районної ради Івано-Франківської області  (далі — заклад освіти).

2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та Типового положення про конкурс на посаду керівника  державного, комунального закладу середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291.

3.  Дія цього Положення поширюється на всіх керівників закладів освіти, що перебувають у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ Коломийського району.

4. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений засновником орган (далі орган):

1)     одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

2)     не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

3)     упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

7.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайтах засновника, органу та закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

1)     найменування і місцезнаходження закладу;

2)     найменування посади та умови оплати праці;

3)     кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

4)     вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

5)     дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

6)     прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

8. Для проведення конкурсу засновник, в особі голови районної ради, за погодженням із постійною комісією районної ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту» та цим Положенням.

 Орган повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 15 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Механізм формування конкурсної комісії визначається цим Положенням. До складу конкурсної комісії входять представники Коломийської районної ради,  Коломийської районної  державної адміністрації, органу, педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу освіти, органу місцевого самоврядування на території, де знаходиться заклад загальної середньої освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, постійної комісії районної ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 8 до 16 осіб.

Для формування персонального складу комісії впродовж 3 днів після оголошення конкурсу орган надсилає листа-запрошення кожній із сторін:

-         голові районної ради;

-         голові районної державної адміністрації;

-         голові органу місцевого самоврядування;

-         голові постійної комісії районної ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю;

-         директору або в.о. директора закладу освіти, в якому проводиться конкурс;

-         голові громадського обєднання батьків учнів закладу освіти;

-         голові громадського обєднання керівників закладів освіти Коломийського району.

В листі зазначаються терміни проведення конкурсу, кількісний склад представників від сторони, кінцевий термін подання кандидатур для участі у комісії.

Кожна із сторін упродовж 10 днів направляє органу лист-подання із зазначенням кандидатур для участі в комісії разом із додатком, в якому зазначається рішення про делегування для участі в комісії, відповідно:

-         розпорядження голови районної ради;

-         розпорядження голови районної державної адміністрації;

-         рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування;

-         рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю;

-         рішення загальних зборів колективу закладу освіти, в якому проводиться конкурс;

-         рішення зборів громадського об’єднання батьків учнів закладу освіти;

-         рішення зборів громадського обєднання керівників закладів освіти Коломийського району.

Орган після отримання листів, але не пізніше 15 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника, формує персональний склад конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайтах засновника та органу.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

9. Для участі у конкурсі подають такі документи:

1)     заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)     автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)     копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4)     копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5)     копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6)     довідку про відсутність судимості;

7)     мотиваційний лист, складений у довільній формі;

8)     перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти на 6 років (план подається у заклеєному конверті з особистим підписом).

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

10. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

1)     перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

2)     приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

3)     оприлюднює на веб-сайтах засновника, органу перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

11. Орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

12. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційних завдань; публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються цим положенням та оприлюднюються на веб-сайті засновника, органу.

13. Критерії оцінювання тестувань і завдань

1)     перевірка на знання законодавства (комп’ютерне  тестування із знання законодавства – 40 питань) – кожна правильна відповідь – 1 бал;

2)     перевірка професійної компетентності (письмове вирішення 3(трьох) ситуаційних завдань) – від 0 до 10 балів за кожне завдання;

3)     оцінювання перспективного плану роботи закладу загальної середньої освіти на 6 років – від 0 до 10 балів;

4)     оцінювання публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 6 років, а також надання відповідей на запитання  членів конкурсної комісії щодо проведення презентації – від 0 до 10 балів.

5)     надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації – від 0 до 10 балів.

Кандидати, які за результатами конкурсу набрали менше 60 відсотків від максимальної  кількості балів, а також кандидати, які не з’явилися для участі в конкурсі, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

14. Орган зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

15. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся. Результати конкурсу конкурсна комісія передає органу та засновнику, які невідкладно оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах.

16. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

1)     відсутні заяви про участь у конкурсі;

2)     до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

3)     жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

17. Протягом  трьох робочих днів з дня визначення конкурсною комісією переможця конкурсу, орган призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

18. У разі відмови від підписання претендентом контракту, внесені документи повертаються, а результати конкурсу скасовуються.

21. Методичне забезпечення проведення конкурсу здійснює орган. Загальні і додаткові критерії конкурсного оцінювання для вироблення висновку щодо його результатів визначає конкурсна комісія.

 

 


Share/Save/Bookmark
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА