Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
Іноземна мова
Особливості проведення ДПА з іноземних мов у ЗНЗ у 2012-2013 н. р.

 

I. У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 28 травня по 11 червня з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.
Конкретні дати проведення атестації визначають навчальні заклади за погодженням з відповідними управліннями освіти.
Державна підсумкова атестація розпочинається о 9.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освіти.
Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 27 по 31 травня з трьох предметів за збірниками завдань.
 Дати проведення атестації з двох інших предметів (з історії України або математики (для учнів, які навчалися за універсальним профілем) чи з профільного предмета (для учнів, які навчалися в класах інших профілів) та з предмета за вибором учнів) визначають навчальні заклади за погодженням з відповідними управліннями освіти.  
У 9-х та 11-х класах у 2012/2013 навчальному році атестація проводиться за збірниками завдань, затвердженими наказами МОНмолодьспорту від 25.01.2013 р. № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».
Електронні версії всіх збірників завдань та білетів для державної підсумкової атестації розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) для практичного використання в процесі підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА»без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).
Результати державної підсумкової атестації виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
Учні 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах).  
        У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту чи атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.
Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Deutches Sprachdiplom (DSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 — німецька мова; DELF/DALF — французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2) — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.
II. Державна підсумкова атестація в основній школі
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів складені відповідно до чинної програми з іноземних мов.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови проводиться за навчальними посібниками:
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас» (авт. Коваленко О. Я., Чепурна О. В., Ворон Г. Л., Шопулко М. Н. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013);
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас» (авт. Коваленко О. Я., Горбач Л. В., Трінька Г. Ю. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013);
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 9 клас» (авт. Коваленко О. Я., Клименко Ю. М.,   Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).
Зміст і формат атестації враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об’єктами контролю визначаються читання, письмо та говоріння як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання) та повної інформації (вивчальне читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5 %, а для вивчального читання до 3 %, про значення слів можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати тексти різних видів та на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються зі змістом шкільної навчальної програми (зв’язне висловлювання, оголошення, лист, листівка, анотація, відгук).
       Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування в межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування: редагування, доповнення, заповнення, трансформація, перефразування.
      Державна підсумкова атестація з іноземної мови у 9 класі, як і в попередні роки, проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Перше завдання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок читання, розуміння прочитаного тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.
Учень має продемонструвати розуміння прочитаних автентичних текстів різних жанрів і стилів, зокрема художню прозу, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям. Він уміє знаходити та аналізувати необхідну інформацію, що подається у вигляді оцінних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти головну думку/ідею та диференціювати основні факти і другорядну інформацію; аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.
Тексти можуть містити до 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, використовуючи лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію, та 2 % незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.
Друге завдання білетів складається з двох частин:
Перша частина перевіряє рівень сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто володіння функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Європейському стандарту В1.
Учні вміють писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країні, мова якої вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Вони уміють: розповісти про перебіг подій; описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією; уміють обґрунтувати власну точку зору; уміють складати ділові листи, написати оголошення, заяву, зробити запис інформації. Обсяг письмового висловлювання складає 35–45 слів.
У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами.
Третє завдання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання.
Учні спілкуються зі співрозмовником; чітко реагують на почуте під час спілкування; беруть участь у бесіді та ведуть діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовують у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовують у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічні єдності та формули мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.
Відповідь учнів проходить у формі бесіди-діалогу із членами екзаменаційної комісії (з елементами монологічного повідомлення).
Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах запропонованої ситуації. Учні реагують на репліки співрозмовника та стимулюють його до продовження. Діалог – обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань. Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації; бути повними, послідовними, комунікативно спрямованими (містити особистісні оцінні фрази, власне ставлення учня до об’єкта висловлювання), лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частин. На виконання письмової частини (використання мови, читання та письмо) та усної (говоріння) передбачено 35 хвилин (таблиця).
1 частина
2 частина
Читання
10 хв.
Говоріння
10 хв.
Письмо (Використання мови)
15 хв.
 
25 хв.
10 хв. на кожного учня
Посібники «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 9 клас» містять 100 варіантів білетів з англійської мови; по 50 варіантів з німецької, французької та 20 з іспанської мов.
Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.
Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
 
ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів укладені відповідно до чинних програм з іноземних мов.
Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників завдань, які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ — В1):
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 11 клас» (авт. Коваленко О. Я., Чепурна О. В., Ворон Г. А., Шопулко М. Н. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013);
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 11 клас» (авт. Коваленко О. Я., Горбач Л. В., Трінька Г. Ю. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013);
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 11 клас» (авт. Коваленко О. Я., Клименко Ю. М., Файзуліна Л. М., Костилев А. І., Плієнко В. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об’єктами контролю визначаються читання, письмо та говоріння як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання) та повної інформації (вивчальне читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5 %, а для вивчального читання – до 3 %, про значення слів можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати тексти різних видів та на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються зі змістом шкільної навчальної програми (зв’язне висловлювання, оголошення, лист, листівка, анотація, відгук).
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування в межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування: редагування, доповнення, заповнення, трансформація, перефразування.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови в 11 класі, як і в попередні роки, проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Підготовлені матеріали враховують профільний рівень навчання, тобто поглиблене вивчення іноземної мови на старшому ступені школи. Тому вчителі мають змогу добирати матеріал для державної підсумкової атестації згідно з рівнем (стандарту чи профільним). Профільний рівень співвіднесений за цілями і змістом з програмами для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень передбачає більш гнучке і більш вільне володіння іноземною мовою, використання її як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційної і неофіційної взаємодії з носіями мови.
Перше завдання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок читання, розуміння прочитаного тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.
Учень має продемонструвати розуміння прочитаних автентичних текстів різних жанрів і стилів, зокрема художню прозу, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям. Він уміє знаходити та аналізувати необхідну інформацію, що подається у вигляді оцінних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти основну думку/ідею та диференціювати основні факти і другорядну інформацію; аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.
Тексти можуть містити до 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, використовуючи лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію, та 2 % незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.
Друге завдання білетів складається з двох частин:
Перша частина перевіряє рівень сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто володіння функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених чинною програмою.
Учні вміють писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країні, мова якої вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Вони вміють розповісти про перебіг подій; описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору; складати ділові листи, написати оголошення, заяву, зробити запис інформації. Обсяг письмового висловлювання складає 50–60 слів.
У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами.
Третє завдання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання.
Учні спілкуються зі співрозмовником; чітко реагують на почуте під час спілкування; беруть участь у бесіді та ведуть діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовують у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовують у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічні єдності та формули мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.
Відповідь учнів проходить у формі бесіди-діалогу із членами екзаменаційної комісії (з елементами монологічного повідомлення).
Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах запропонованої ситуації. Учні реагують на репліки співрозмовника та стимулюють його до продовження. Діалог – обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань. Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації; бути повними, послідовними, комунікативно спрямованими (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкта висловлювання), лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частин. На виконання письмової частини (використання мови, читання та письмо) та усної (говоріння) передбачено 35 хвилин (таблиця).
1 частина
2 частина
Читання
10 хв.
Говоріння
10 хв.
Письмо (використання мови)
15 хв.
 
25 хв.
10 хв. на кожного учня
Посібники «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов.
11 клас» містять 100 варіантів білетів з англійської мови та по 50 варіантів з німецької, французької та іспанської мов.
Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.
Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до розроблених критеріїв оцінювання державної підсумкової атестації з іноземних мов у 9-х, 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Учень отримує середньоарифметичну оцінку за показниками у читанні, писемному та усному мовленні.
 
 
 
 
 
 
 
Підготовлено за матеріалами:
- Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 08.02.2013 р. № 1/9-92 ”Про порядок закінчення навчального року
та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах
в 2012/2013 навчальному році” (сайт Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua).
Share/Save/Bookmark
 
Олімпіадні завдання

Олімпіадні завдання 8 клас

Олімпіадні завдання 9 клас

Олімпіадні завдання 10 клас

Олімпіадні завдання 11 клас

Share/Save/Bookmark
 
Допоміжні джерела
Іншомовні Інтернет-ресурси
Німецькомовні Інтернет-ресурси
http://www.-weihnachten.de
www.dw-world de/dw/article/
www. deutsche-welle.de
www.schulweb de/de/schulsuche/liste.html

Les sites de Français Langue étrangère
TV5 propose des ressources pédagogiques pour apprendre ou enseigner le français : fiches pédagogiques, lettre aux enseignants, fiches présentant des émissions de la chaîne, l’actualité…Ressources directement exploitables en classe !
le portail des professeurs de français La communauté mondiale des professeurs de français. Actualités, ressources, forum, tout y est pour aider les enseignants dans leur pratique au quotidien.
Des exercices d’écoute, des cours en ligne, mais aussi des ressources sur des sujets de langue, de littérature ou sur la francophonie.
Édité par deux instituts de FLE, ce site propose de nombreuses activités pédagogiques pour tous niveaux (pour enseignants), des activités d'apprentissage (pour étudiants), des jeux, des liens, etc. Il propose également un forum.
Très complet dans tous les domaines, vous y trouverez tous types d’activités de Français Langue étrangère (civilisation, chansons, compréhension orale, compréhension écrite, phonétique, etc.)
Une façon originale d'apprendre le français en faisant une enquête policière avec l'Inspecteur Duflaire ! Toutes les rubriques sont divisées en 4 niveaux : Débutant / Elémentaire/ Intermédiaire / Avancé. Intéressant et amusant !
Le CIEP présente un espace dédié à l'enseignement du français (avec notamment une intéressante documentation sur les certifications DELF et DALF), ainsi que des informations sur ses programmes de stages de formation et d'échanges pédagogiques.
Vous désirez travailler avec la chanson française en classe ? Vous trouverez sur ce site toutes les paroles que vous cherchez !
Tout comme la célèbre revue « Le français dans le monde », ce site fournit aux enseignants de nombreuses informations concernant l’actualité du Français Langue étrangère et propose des fiches pédagogiques.
Ce site propose énormément de liens vers d’autres sites. Cliquez sur la rubrique "Ressources", puis la rubrique "Le cartable connecté professeurs" puis "Animer la classe de FLE".
Ce site, créé par le CAVILAM de Vichy, propose de nombreuses ressources : chansons, civilisation française, échanges, expériences pédagogiques.
Le portail EduFLE.net a sélectionné une quarantaine de sites qui ont particulièrement retenu l'attention soit d'enseignants en exercice, de futurs maîtres ou d'apprenants adultes de français langue seconde. Les sites, largement commentés, sont classés dans les catégories suivantes : Arts, Chansons et comptines, Culture, Expressions idiomatiques et proverbes, Grammaire, Jeux, Littérature, Outils de référence, Production et compréhension, Prononciation et Vocabulaire.
powered by v:)ter
Share/Save/Bookmark
 
Курси підвищення кваліфікації

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсових завдань
слухача курсів підвищення кваліфікації

Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови передбачає виконання письмової роботи у вигляді реферату. Слухач обирає тему реферату, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність.

Зміст реферату. Підготовка слухачами реферату базується на вивченні та опрацюванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду. Викладення матеріалу в рефераті не повинно бути занадто теоретизовано, має бути орієнтовано на аналіз практики. При написанні реферату слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності вчителя.

Структура та оформлення. Обсяг реферату має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом реферату: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму(форми) діяльності вчителя, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності вчителя. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [1–3]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них), матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення реферату і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

Рецензування реферату. Викладач має підготувати на реферат рецензію (обсягом 0,5–1 сторінка рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні реферату викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку реферату з таких позицій:

 • актуальність та практична значущість теми реферату;
 • логічність його структури;
 • обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;
 • якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи;
 • повнота та змістовність висновків;
 • обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;
 • дотримання правил оформлення роботи.

 

Критерії оцінювання реферату.

Реферат оцінюється на «відмінно», якщо:

 1. тема реферату актуальна та відзначається практичною значущістю;
 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;
 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;
 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;
 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;
 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;
 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

Реферат оцінюється на «добре», якщо:

 1. тема роботи актуальна;
 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;
 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;
 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений;
 5. висновки відповідають завданням роботи;
 6. рекомендації мають практичну значущість;
 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

Реферат оцінюється на «задовільно», якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;
 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;
 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;
 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;
 5. робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.

Реферат оцінюється на «незадовільно», якщо:

 1. тема реферату неактуальна і не має практичної значущості;
 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;
 3. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;
 4. висновки не відповідають завданням роботи;
 5. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.

 

Теми докурсових завдань
Рекомендовані теми докурсових завдань.
 1. Нові педагогічні технології при викладанні іноземної мови.
 2. Індивідуальна та групова робота на уроках іноземної мови.
 3. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови та в позакласній роботі.
 4. Нетрадиційні форми проведення уроків іноземної мови.
 5. Між предметні зв’язки на уроках іноземної мови.
 6. Застосування комунікативного підходу до вивчення іноземної мови.
 7. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи за новими НМК.
 8. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи (друга іноземна мова) за новими НМК.
 9. З досвіду роботи щодо інтенсифікації навчального процесу при вивченні іноземної мови. Способи інтенсифікації.
 10. Використання ігрового методу для навчання іншомовного спілкування.
 11. З практики викладання іноземної мови у дитячому садку та початковій школі.
 12. Організація навчального процесу у початковій школі.
 13. Рольові ігри на уроках іноземної мови.
 14. Розвиток навиків читання на початковому етапі вивчення іноземної мови.
 15. Формування граматичних навичок на середньому етапі навчання.
 16. Використання методу проекту на уроках іноземної мови.
 17. Ситуативне мовлення на уроках іноземної мови.
 18. Домашнє читання на уроках іноземної мови.
 19. Країнознавчий аспект на уроках іноземної мови.
 20. Роль оцінювання на уроках іноземної мови.
 21. Роль позакласної роботи в процесі вивчення іноземної мови.
 22. Врахування вікових особливостей та інтересів школярів у навчанні іноземних мов.
 23. Диференційований підхід до оволодіння мовним матеріалом відповідно до комунікативних потреб.
 24. Використання автентичних матеріалів (текстів, ілюстрацій) для навчання всіх форм спілкування.
 25. Соціокультурне спрямування процесу навчання.
 26. Використання мультимедійних засобів на уроках іноземної мови.
 27. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок читання.
 28. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок з граматики.
 29. Організація колективної навчальної діяльності у формі проектних робіт на уроках іноземної мови.
Орієнтовна тематика педагогічних проектів
 1. Інформаційний проект "Формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів".
 2. Творчий проект "Позакласна робота з іноземної мови".
 3. Ігровий проект "Рольові ігри на уроках іноземної мови".
 4. Дослідницький проект "Вплив країнознавчих аспектів на формування комунікативної компетенції учнів".
 5. Тиждень іноземної мови в школі.
 6. “Діалог культур”(культурологічний підхід до вивчення мови).
 7. Власна авторська (колективна) розробка (уроку, програми, виховного заходу).
 8. Кабінет іноземної мови.
 9. Диференційований підхід до мовного розвитку школярів.
 10. Сучасний урок: перспективи розвитку.
 11. “Літературний салон” з вивчення творчості (...) письменника.
 12. Міжпредметні зв’язки на уроках іноземної мови (теорія і практика).
 13. Івано-Франківськ – місто карпатського регіону.
 14. Актуальні проблеми мовної освіти школярів у профільних класах.
 15. Подорож англомовними (франкомовними) країнами.
 16. Туристичними стежками Прикарпаття.
 17. Театральна студія в школі (завдання, програма, статут).
 18. Літній мовний табір при школі (напрями роботи, план роботи).

 

Share/Save/Bookmark
 
Конкурси, змагання
Написав Оксана БОЄЧКО   

Лінгвістичні конкурси

Конкурс з німецької мови "ОРЛЯТКО"

Конкурс з французької мови "ГАЛЛУС"

Конкурс з англійської мови "ГРИНВІЧ"

Станьте співавтором книжки

До уваги учителів англійської мови


Представництво британського видавництва

«Pearson Education» оголошує про початок конкурсу відео проектів ”Welcome to Ukraine”, присвяченого європейському чемпіонату з футболу Євро-2012.

 

Мета конкурсу:

Гідно представити свій край, допомогти пізнати Україну, привернути увагу закордонних туристів та сприяти їх ознайомленню з неповторним різноманіттям української культури.

Умови конкурсу:

 • Участь в конкурсі приймають учні 8-11 класів.
 • Відзняти на камеру(тривалість зйомки 2-3 хвилини) учнівський відео репортаж (у кадрі учень чи група) на фоні місцевих краєвидів;
 • Переписати на диск відео репортаж у форматах: avi.,wmv.,vcd., mpeg., за схемою:
 • Представити свій край та охарактеризувати його географічне положення;
 • Описати декілька відомих будівель, монументів та пам’яток;
 • Назвати вагомі причини( чому саме цей край ви вважаєте за необхідне відвідати);
 • Розповісти про своє найулюбленіше місце;
 • Зробити висновки.

(за зразок можна використати матеріал підручника Real Life intermediate level p.42-43).

Термін виконання проекту до 01 березня 2012 року.

Проект слід надсилати на поштову скриньку:

Представництво «PearsonEducation», м. Київ а/с 87.

Всі учасники конкурсу отримають сертифікати участі та диск з найкращими відео репортажами. Найкращі репортажі будуть відзначені призами.

 

 

 

 

 

 

 

1

Share/Save/Bookmark
 


Сторінка 9 з 11

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА