Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
На допомогу вчителю

 

Щоб віднайти себе,

людина має вибудувати

власний світ цінностей.

Є. Бондаренко

 

     Із Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи країни слід визнати компетентнісну стратегію. Швидкість, глобальність, систематичність змін у соціальному, політичному  житті спонукають нас до змін, модернізації освітньої галузі, бо сучасний громадянин країни повинен швидко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння у навколишній дійсності. 

   Знання з певного навчального предмета стають основою практичної діяльності, яка спирається на досить широке коло знань і оперує складними прийомами інтелектуальної діяльності. За допомогою внутрішньопредметних зв’язків систематизуються знання учнів і відбувається подальший розвиток їхньої розумової діяльності. Однак цей етап розглядається як підготовка до утворення асоціацій (зв’язків) між різними системами знань. 

   Таким чином, «основною метою навчання рідної мови є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно користуватися засобами рідної мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)».  Тому необхідно використовувати інноваційні підходи, спрямовані на всебічний творчий розвиток особистості, здатної до самореалізації і самоосвіти.

Соціокультурний підхід передбачає вивчення мови крізь призму народознавства і створеної українцями оригінальної й яскравої культури, що збагачує загальнолюдську культуру, поєднання й переробку вивчених з інших предметів відомостей про світ в особистісний погляд на життя, своє місце в ньому.

 

      Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови у середній загальноосвітній школи є:

-         виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; 

-         вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

-          ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок - орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних,стилістичних;

-         формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

  Для втілення цієї мети актуальним є впровадження соціокультурної лінії (згідно Державного стандарту мовної освіти в Україні).

У 10 класі учні навчаються української мови за підручником , автори якого Плющ М. Я. , Тихоша В. І. , Караман С. О. , Караман О. В. ( Київ , видавництво      “ Освіта ” , 2010 рік ( профільний рівень )) , у 8 класі – за підручником Заболотного О. В. , Заболотного В. В. ( видавництво Генеза , 2010 рік ) .

Навчальний матеріал цих підручників дає змогу поглибити й систематизувати здобуті знання з розділів мовознавства , автори часто використовують узагальнювальні схеми , матеріал подається поетапно з опорою на здобуті раніше знання . Учням пропонується взяти участь у створенні творчих проектів , дослідницькій роботі . Ілюстративний матеріал є додатковим джерелом інформації . У підручнику вміщено тлумачний , термінологічний та інші словники.   

Проте , на нашу думку , недостатньо практичних завдань , які допомагали б учню набути стійких орфографічних навичок .

Соціокультурна змістова лінія є інтегративною, відображає зв'язок навчання мови й мовлення з формуванням соціокультурної компетенції, яка забезпечує єдність змісту і форми спілкування, визначає сферу відношень, орієнтовну тематику текстів, теми висловлювань. Реалізація цієї лінії сприяє розвиткові загальної культури учнів, зокрема становленню сучасних світоглядних уявлень про світобудову, природу, суспільство, людину, сенс життя з урахуванням  їхнього розвитку, цілісної системи уявлень про звичаї, традиції, реалії країни, мова якої вивчається, про особливості мовленнєвого етикету; ознайомленню з основним культурним національним набутком у контексті діалогу культур; розумінню загальнолюдського змісту цінностей, спільного й національно-специфічного в різних культурах, витоків культури, менталітету, способу життя, здатності будувати взаємини між людьми на основі взаємоповаги, толерантності, пошуку компромісу та ін.

Ми, вчителі Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів, бачимо шляхи реалізації соціокультурної лінії через підбір інтелектуальних та емоційно зорієнтованих завдань, що передбачають опрацювання власноруч зібраного матеріалу, зокрема через систему текстів, дидактичних матеріалів. Тут потрібно використовувати міжпредмедметну інтеграцію, а саме знання дітей з історії України, художнього мистецтва.

На своїх уроках ми використовуємо матеріал історичного, народознавчого характеру.

Відбір дидактичного матеріалу для реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови на основі міжпредметної інтеграції здійснюємо з урахуванням запропонованої в методичній літературі структури зв’язків української мови з іншими предметами. Значну частину текстів соціокультурної тематики присвячено історії українського народу, його культури, української науки , суспільства тощо, оскільки українська мова генетично пов’язана з історією.

Підтвердженням реалізації соціокультурної лінії є розробки уроків з теми «Прислівник»(7 клас), «Твір-оповідання на основі побаченого»(8 клас) та «Дієприкметник як особлива форма дієслова»(10 клас).

 

    

         

Share/Save/Bookmark
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА