Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
Курси підвищення кваліфікації

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсових завдань
слухача курсів підвищення кваліфікації

Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови передбачає виконання письмової роботи у вигляді реферату. Слухач обирає тему реферату, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність.

Зміст реферату. Підготовка слухачами реферату базується на вивченні та опрацюванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду. Викладення матеріалу в рефераті не повинно бути занадто теоретизовано, має бути орієнтовано на аналіз практики. При написанні реферату слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності вчителя.

Структура та оформлення. Обсяг реферату має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом реферату: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму(форми) діяльності вчителя, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності вчителя. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [1–3]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них), матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення реферату і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

Рецензування реферату. Викладач має підготувати на реферат рецензію (обсягом 0,5–1 сторінка рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні реферату викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку реферату з таких позицій:

 • актуальність та практична значущість теми реферату;
 • логічність його структури;
 • обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;
 • якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи;
 • повнота та змістовність висновків;
 • обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;
 • дотримання правил оформлення роботи.

 

Критерії оцінювання реферату.

Реферат оцінюється на «відмінно», якщо:

 1. тема реферату актуальна та відзначається практичною значущістю;
 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;
 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;
 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;
 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;
 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;
 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

Реферат оцінюється на «добре», якщо:

 1. тема роботи актуальна;
 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;
 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;
 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений;
 5. висновки відповідають завданням роботи;
 6. рекомендації мають практичну значущість;
 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

Реферат оцінюється на «задовільно», якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;
 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;
 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;
 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;
 5. робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.

Реферат оцінюється на «незадовільно», якщо:

 1. тема реферату неактуальна і не має практичної значущості;
 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;
 3. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;
 4. висновки не відповідають завданням роботи;
 5. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.

 

Теми докурсових завдань
Рекомендовані теми докурсових завдань.
 1. Нові педагогічні технології при викладанні іноземної мови.
 2. Індивідуальна та групова робота на уроках іноземної мови.
 3. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови та в позакласній роботі.
 4. Нетрадиційні форми проведення уроків іноземної мови.
 5. Між предметні зв’язки на уроках іноземної мови.
 6. Застосування комунікативного підходу до вивчення іноземної мови.
 7. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи за новими НМК.
 8. З досвіду роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з іноземної мови у учнів 5-10 класів 11-річної загальноосвітньої школи (друга іноземна мова) за новими НМК.
 9. З досвіду роботи щодо інтенсифікації навчального процесу при вивченні іноземної мови. Способи інтенсифікації.
 10. Використання ігрового методу для навчання іншомовного спілкування.
 11. З практики викладання іноземної мови у дитячому садку та початковій школі.
 12. Організація навчального процесу у початковій школі.
 13. Рольові ігри на уроках іноземної мови.
 14. Розвиток навиків читання на початковому етапі вивчення іноземної мови.
 15. Формування граматичних навичок на середньому етапі навчання.
 16. Використання методу проекту на уроках іноземної мови.
 17. Ситуативне мовлення на уроках іноземної мови.
 18. Домашнє читання на уроках іноземної мови.
 19. Країнознавчий аспект на уроках іноземної мови.
 20. Роль оцінювання на уроках іноземної мови.
 21. Роль позакласної роботи в процесі вивчення іноземної мови.
 22. Врахування вікових особливостей та інтересів школярів у навчанні іноземних мов.
 23. Диференційований підхід до оволодіння мовним матеріалом відповідно до комунікативних потреб.
 24. Використання автентичних матеріалів (текстів, ілюстрацій) для навчання всіх форм спілкування.
 25. Соціокультурне спрямування процесу навчання.
 26. Використання мультимедійних засобів на уроках іноземної мови.
 27. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок читання.
 28. Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок з граматики.
 29. Організація колективної навчальної діяльності у формі проектних робіт на уроках іноземної мови.
Орієнтовна тематика педагогічних проектів
 1. Інформаційний проект "Формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів".
 2. Творчий проект "Позакласна робота з іноземної мови".
 3. Ігровий проект "Рольові ігри на уроках іноземної мови".
 4. Дослідницький проект "Вплив країнознавчих аспектів на формування комунікативної компетенції учнів".
 5. Тиждень іноземної мови в школі.
 6. “Діалог культур”(культурологічний підхід до вивчення мови).
 7. Власна авторська (колективна) розробка (уроку, програми, виховного заходу).
 8. Кабінет іноземної мови.
 9. Диференційований підхід до мовного розвитку школярів.
 10. Сучасний урок: перспективи розвитку.
 11. “Літературний салон” з вивчення творчості (...) письменника.
 12. Міжпредметні зв’язки на уроках іноземної мови (теорія і практика).
 13. Івано-Франківськ – місто карпатського регіону.
 14. Актуальні проблеми мовної освіти школярів у профільних класах.
 15. Подорож англомовними (франкомовними) країнами.
 16. Туристичними стежками Прикарпаття.
 17. Театральна студія в школі (завдання, програма, статут).
 18. Літній мовний табір при школі (напрями роботи, план роботи).

 

Share/Save/Bookmark
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА